“Епоха хлопчиків у липні закінчиться”. Філарет із групою ображених затіяли розкол ПЦУ

Ãëàâà Óêðàèíñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Êèåâñêîãî ïàòðèàðõàòà, Ïàòðèàðõ Êèåâñêèé è âñåé Ðóñè-Óêðàèíû Ôèëàðåò âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè îòíîñèòåëüíî äèàëîãà ñ Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêîâüþ (ÐÏÖ), â Êèåâå, 1 äåêàáðÿ 2017 ã. Â ýòîò äåíü â Êèåâå Ãëàâà Óêðàèíñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Êèåâñêîãî ïàòðèàðõàòà, Ïàòðèàðõ Êèåâñêèé è âñåé Ðóñè-Óêðàèíû Ôèëàðåò äàë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ, íà êîòîðîé íàçâàë íàçâàë íåïðàâäèâûì ñîîáùåíèå, ÷òî íà ñîáîðå ÐÏÖ áûëî ðåøåíî ïåðåíåñòè öåíòð ÓÏÖ ÌÏ â Êèåâ. "Òî, ÷òî íà ñîáîðå ÐÏÖ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïåðåíîñå öåíòðà ÓÏÖ ÌÏ â Êèåâ - ýòî îáìàí. Íà ñàìîì äåëå öåíòð - â Ìîñêâå", - ñîîáùèë ïðåäñòîÿòåëü Óêðàèíñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Êèåâñêîãî ïàòðèàðõàòà. Ôîòî Ãîíòàð Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

За словами колишнього патріарха, він допускає розділення і відновлення Київського патріархату.

Лист на бланку УПЦ Київського патріархату спричинив цілий вибух в інформпросторі цього тижня, що може зруйнувати новостворену автокефальну Православну церкву України. Це означає, що в Україні і досі існує Київський патріархат, який уже ліквідований. Але з цим, як виявилось, не згоден почесний патріарх нової православної церкви Філарет. Саме він хоче скликати помісний собор і змінити статут нової церкви, що загрожує втратою томосу від Константинополя, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Про конфлікт у новоствореній Православній Церкві України знали тільки воцерковлені люди, проте усі воліли мовчати і чекати. Але цього тижня усе оголилося і ризикує перерости в дещо інше, ніж звичайну сварку та боротьбу за владу.

Собор надії

15 грудня у святій Софії пройшов об’єднавчий собор, який утворив нову Православну церкву України. Близько 70 українських єпископів УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП обрали нового предстоятеля митрополита Епіфанія і створили нову церкву.

Перед голосуванням УАПЦ та УПЦ КП провели помісні собори, де ухвалили приблизно однаковий текст – у разі створення помісної церкви Київський патріархат та УАПЦ ліквідовуються.

Пізніше їх ліквідувала держава. “Таким чином, від 15 грудня де-факто вже не існувало ні УАПЦ, ні УПЦ Київського патріархату. Від 30 січня ліквідований остаточно статут про управління УПЦ Київського патріархату і зареєстровано статут нової церкви”, – повідомив керівник Департаменту у справах релігій Міністерства культури України Андрій Юраш.

Але, виявилося, що це далеко не кінець. Символічний статус Почесного Патріарха Філарета не влаштував. Новообраний предстоятель Епіфаній на соборі 15 грудня був креатурою патріарха Філарета, але лояльний предстоятель був не остаточним задумом очільника ліквідованого нині Київського патріархату, тому що Філарет де-факто планував повернути собі головну посаду уже в новій церкві. Та схоже митрополит Епіфаній на такий його план не пристав і шанована в Україні людина раптом виявилася ініціатором загрозливого скандалу.

Листи Філарета

Останньою краплею, коли скандал виплив назовні, стали листи, які Філарет на бланках та від імені вже ліквідованого Київського Патріархату розіслав архієреям Православної церкви України

Патріарх Філарет збирає архієреїв на братню бесіду
запрошення на свято Макарія 14 травня. “Так, розіслав. Розіслав на своєму бланку патріарха. А на якому я бланку повинен. Справа в тому, що Київський патріархат не ліквідований. Не ліквідований. Це хочуть подати, що він ліквідований. Ліквідувати Київський патріархат може той, хто його створив”, – вважає Філарет.

Існує документ з підписом Філарета про розпуск Київського патріархату, а також є його відмова від будь-яких посад на ім’я вселенського патріарха.