З нагоди 100-річчя бою під Крутами львів’яни підтримали загальноукраїнський флешмоб з виконання маршу «Героям Крут»

203
Îðêåñòð Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè ñóõîïóòíûõ âîéñê è Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàñëóæåííàÿ õîðîâàÿ êàïåëëà Óêðàèíû "Òðåìáèòà" èñïîëíÿþò ìàðø "Ãåðîÿì Êðóò" íà æåëåçíîäîðîæíîì âîêçàëå âî Ëüâîâå, 29 ÿíâàðÿ 2018 ã.  ýòîò äåíü âî Ëüâîâå íà æåëåçíîäîðîæíîì âîêçàëå îðêåñòð Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè ñóõîïóòíûõ âîéñê è Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàñëóæåííàÿ õîðîâàÿ êàïåëëà Óêðàèíû "Òðåìáèòà" èñïîëíèëè ìàðø "Ãåðîÿì Êðóò". Ìóçûêàëüíàÿ àêöèÿ ñîñòîÿëàñü ïî ñëó÷àþ 100-é ãîäîâùèíû èñòîðè÷åñêîãî áîÿ ïîä Êðóòàìè, êîòîðîé ïðîèçîøåë 29 ÿíâàðÿ 1918 ãîäà íà æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Êðóòû íà ×åðíèãîâùèíå, ìåæäó âîéñêàìè áîëüøåâèñòñêîé Ðîññèè è äîáðîâîëüöàìè-ñòóäåíòàìè, çàùèùàâøèìè Óêðàèíó. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

Сьогодні, 29 січня, на залізничному вокзалі «Львів» відбувся загальноукраїнський флешмоб з виконання маршу «Героям Крут» оркестром Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та державною заслуженою хоровою капелою України «Трембіта».

Участь у флешмобі також взяла громадськість, гості міста та всі присутні на вокзалі. Оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та державна заслужена хорова капела України «Трембіта» виконали марш «Героям Крут», «Ой у лузі червона калина», опісля чого на вокзалі прозвучав Гімн України. Львівський сурмач також приєднався до флешмобу та о 12:00 виконав з міської ратуші марш українського війська, розповідає ЛМР.

Опісля флешмобу з нагоди 100-річчя бою під Крутами відбудеться покладання квітів до могили учасника бою під Крутами Ігоря Лоського на полі почесних поховань № 67; поминальна молитва за полеглих у бою під Крутами. Також відбудеться урочисте проходження ліцеїстів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут та покладання лампадок до могили учасника бою під Крутами Андрія Лазаренка на полі почесних поховань № 9 та спільна молитва.